۲۱ خرداد ۱۳۹۸

اعلامیه پذیره نویسی عمومی


اعلامیه پذیره نویسی عمومی

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/10/11 با توجه به افزايش سرمايه شركت از مبلغ  1,250,000 میلیون ریال به‌ مبلغ 2,000,000 میلیون ریال ، تعداد 728,597,710 سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد 21,402,290 سهم 1000 ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه می گردد.
 مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ 1398/03/19 لغایت تاریخ 1398/04/02و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده است.