محصولات

اكستركت سبك

اكستركت سبك

اكستركت سبك

اكستركت سبك

Viscosity 100º C

Density 15º C

Flash point, ºC

RI at 70º C

35 max 1.010 200 - 230 1.5500

 

نتیجه ای یافت نشد!

نظر خود را در رابطه با این موضوع به اشتراک بگذارید