لیست مزایده و مناقصه ها

برونسپاری حجمی فعالیت بارزنی محصولات

موضوع مناقصه:  انجام عملیات بارگیری محصولات با بسته بندی کارتن، چلیک، سطل و بشکه و همچنین تخلیه محصولات برگشتی با بسته بندی های فوق الذکر مطابق شرح خدمات مندرج در این مناقصه

 

برونسپاری حجمی فعالیت بارزنی محصولات

محل انجام موضوع مناقصه: پالایشگاه نفت پارس به نشانی تهران کیلومتر 22 جاده مخصوص کرج

کارفرما (مناقصه گزار): شرکت نفت پارس

دستگاه نظارت: معاونت عملیات

مدت اجرای موضوع مناقصه: یکسال

سپرده شرکت در مناقصه.....