لیست مزایده و مناقصه ها

واگذاری خدمات پخش مویرگی

واگذاری خدمات پخش مویرگی محصولات شرکت نفت پارس در مناطق 22 گانه شهر تهران و حومه

واگذاری خدمات پخش مویرگی

محل متحویل محصولات: پالایشگاه نفت پارس به نشانی تهران کیلومتر 22 جاده مخصوص کرج

کارفرما(مناقصه گزار): شرکت نفت پارس

دستگاه نظارت : معاونت فروش و توسعه بازار

مدت اجرای موضوع مناقصه: 12 ماه

سپرده شرکت در مناقصه ....