لیست مزایده و مناقصه ها

واگذاری عملیات تهیه و تولید پالت

واگذاری عملیات تهیه و تولید پالت در سایز ها و مشخصات فنی مشخص و تعداد معین در شرح پیمان

واگذاری عملیات تهیه و تولید پالت

کارفرما (مناقصه گزار): شرکت نفت پارس

دستگاه نظارت: کنترل کیفیت

مدت اجرای موضوع مناقصه: یکسال تمام شمسی

سپرده شرکت در مناقصه .....

 

اسناد مناقصه پیوست میباشد.