حجم مورد نیاز همراه با فیلتر روغن جهت استفاده تندر 90 4.8 لیتر
حجم مورد نیاز سیال خنک کننده جهت استفاده تندر 90 5 لیتر
حجم مورد نیاز روغن گیربکس جهت استفاده تندر 90 2.5 لیتر

روغن گیربکس اتوماتیک با سطح کیفی ATF SP III و حجم روغن 6

حجم مورد نیاز روغن هیدرولیک جهت استفاده تندر 90 0.8 لیتر