سهامداران

سهامداران

شركت توسعه صنعت نفت وگازپرشيا %50/93
شركت گروه توسعه انرژي تدبير(سهامي خاص ) %20/06
شركت سرمايه گذاري ملي ايران (سهامي عام) %12/34
شركت سرمايه گذاري صنعت ومعدن (سهامي عام ) %2/15
مديريت سرمايه گذاري ملي ايران (سهام خاص) %2/09
شركت پارس بازرگان (سهامي خاص ) %1/33
ساير سهامداران  %11/09