سهامداران

سهامداران

شركت توسعه صنعت نفت وگاز پرشيا (سهامي عام ) %49/02
شركت سرمايه گذاري تدبير (سهامي خاص ) %18/44
شركت سرمايه گذاري ملي ايران (سهامي عام ) %15/02
شركت گروه توسعه انرژي تدبير (سهامي خاص )

%4/01

شركت توسعه و مدیریت سرمایه صبا ( سهامی خاص ) %1/02
ساير سهامداران %12/49
جمع کل %100