مشخصات کمیته حسابرسی

مشخصات کمیته حسابرسی

شرکت :نفت پارس سرمایه ثبت شده :20,000,000 میلیون ریال
وضعیت ناشر :پذيرفته شده در بورس تهران سرمایه ثبت نشده :0
نماد:شنفت کد صنعت :232008
سال مالی منتهی به :1401/12/29  
نام و نام خانوادگي : بهزاد نجارنژاد اصل
کد ملی : 2800445971
سمت : رييس کميته
عضو غیر موظف هیئت مدیره :بله
شخص حقوقی :توسعه صنعت نفت و گاز پرشيا
عضو مستقل :خير
عضو مالی:بله
رشته تحصیلی:مديريت اجرايي
مقطع تحصیلی:کارشناسي ارشد
تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی:1400/11/12
اهم سوابق - مدت زمانحسابرس موسسه مفيد راهبر،رئيس حسابداري شرکت ايران خودرو ديزل،معاون مالي و اداري شرکت سرمايه گذاري تاسيسات دريايي ايران.مدير اقتصادي شرکت ايساکو.عضو هيئت مديره شرکت خدمات حفاري سروک کيش.عضو هيئت مديره شرکت سکان اروند. عضو هيئت مديره شرکت توربين بادي آبادان. معاون مالي شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشيا
نام و نام خانوادگي : غلمعباس کريمي
کد ملی : 5459120381
سمت : عضو کمیته
عضو غیر موظف هیئت مدیره :خير
شخص حقوقی :-
عضو مستقل :بله
عضو مالی:بله
رشته تحصیلی:حسابداري
مقطع تحصیلی:کارشناسي ارشد
تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی:1401/08/17
اهم سوابق - مدت زمان عضو جامعه حسابداران رسمي ايران، عضو انجمن حسابداران خبره، حسابرس داخلي و مستقل در شرکتهاي متعدد، مدير ارشد موسسه حسابرسي مفيدراهبر و مديرعامل موسسه کارآفرينان آواسلامت
نام و نام خانوادگي : احمد یعقوب نژاد
کد ملی : 2218809990
سمت :عضو کمیته
عضو غیر موظف هیئت مدیره :خير
شخص حقوقی :-
عضو مستقل :بله
عضو مالی:بله
رشته تحصیلی:مدیریت بازرگانی
مقطع تحصیلی:دکترا
تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی:1401/08/17
اهم سوابق - مدت زمان عضو هيات علمي و رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز، شريک و رئيس هيات مديره موسسه حسابرسي آزماتراز ژرف، عضو کميته حسابرسي شرکتهاي متعدد بورسي، عضويت در هيات مديره شرکتهاي متعدد بورسي،