حجم مورد نیاز همراه با فیلتر روغن جهت استفاده هایما S7 4/7 لیتر
حجم مورد نیاز سیال خنک کننده جهت استفاده هایما S7 7 لیتر
حجم مورد نیاز روغن گیربکس جهت استفاده هایما S7 1/9 لیتر

حجم مورد نیاز جهت گیربکس اتوماتیک 5/8 لیتر - گیربکس دستی 1/9

حجم مورد نیاز روغن هیدرولیک جهت استفاده هایما S7 1/3 لیتر