حجم مورد نیاز همراه با فیلتر روغن جهت استفاده ام وي ام 315 3.6 لیتر
حجم مورد نیاز سیال خنک کننده جهت استفاده ام وي ام 315 7 لیتر
حجم مورد نیاز روغن گیربکس جهت استفاده ام وي ام 315 2.3 لیتر
حجم مورد نیاز روغن هیدرولیک جهت استفاده ام وي ام 315 0.8 لیتر