حجم مورد نیاز همراه با فیلتر روغن جهت استفاده ام وي ام 530 4.5 لیتر
حجم مورد نیاز سیال خنک کننده جهت استفاده ام وي ام 530 7.5 لیتر
حجم مورد نیاز روغن گیربکس جهت استفاده ام وي ام 530 2 لیتر
حجم مورد نیاز روغن هیدرولیک جهت استفاده ام وي ام 530 0.9 لیتر