حجم مورد نیاز همراه با فیلتر روغن جهت استفاده برليانس H330 4 لیتر
حجم مورد نیاز سیال خنک کننده جهت استفاده برليانس H330 7.7 لیتر
حجم مورد نیاز روغن گیربکس جهت استفاده برليانس H330 2.3 لیتر

روغن گیربکس اتوماتیک با سطح کیفی ATF SP III و حجم روغن 4.9