حجم مورد نیاز همراه با فیلتر روغن جهت استفاده جيلي X7 4 لیتر
حجم مورد نیاز سیال خنک کننده جهت استفاده جيلي X7 6/4 لیتر
حجم مورد نیاز روغن گیربکس جهت استفاده جيلي X7 2/2 لیتر
حجم مورد نیاز روغن هیدرولیک جهت استفاده جيلي X7 0/9 لیتر