حجم مورد نیاز همراه با فیلتر روغن جهت استفاده زانتيا 4.6 لیتر
حجم مورد نیاز سیال خنک کننده جهت استفاده زانتيا 7/5 لیتر