حجم مورد نیاز همراه با فیلتر روغن جهت استفاده سيتروئن C5 4/5 لیتر
حجم مورد نیاز سیال خنک کننده جهت استفاده سيتروئن C5 9 لیتر
سيتروئن C5

حجم مورد نیاز جهت گیربکس اتومانیک  6 لیتر