تعالی سازمان

تعالی سازمان

شركت نفت پارس به عنوان يكي از قطب هاي توليد صنعت روانکاری (روغن هاي صنعتی و موتوری)  و سازمان های پیشرو در كشور، بخش اعظم نقشه راه و مسیر تعالی سازمانی را طراحی و اجرا نموده است.

 مسیر تعالی شرکت نفت پارس شامل :  اخذ گواهینامه تعهد به تعالی در 95، اخذ تقدیرنامه یک ستاره در سال 96، اخذ تقدیرنامه  سه ستاره در سال 97، اخذ تندیس بلورین در سال 98 و اخذ تندیس بلورین در 1399  می باشد.

مدل تعالي سازماني داراي 9 معيار،32 زير معيار و 1000 امتیاز می باشد.

مدل تعالي سازمانی دارای  1000 امتیاز در دو بخش  توانمندسازها (500 امتیاز)  و نتایج ( 500 امتياز)  می باشد.

معيارهاي مدل تعالي سازماني به ترتيب شامل: 1) رهبري 2) استراتژي 3) كاركنان 4) شراكتها و منابع           5) فرآيندها محصولات و خدمات در بخش توانمندساز و  6) نتايج مشتري 7) نتايج كاركنان 8) نتايج جامعه         9) نتايج كسب و كار در بخش نتایج  مي باشد.

  8 مفهوم بنيادين مدل تعالي  سازماني شامل: 1- ارزش افزايي براي مشتريان 2- ايجاد آينده پايدار 3- توسعه قابليت سازماني 4- هدايت خلاقيت و نوآوري 5- پايداري نتايج برجسته 6- موفقيت از طريق استعداد كاركنان 7- مديريت چابكي 8- رهبري با دورانديشي و الهام بخشي مي باشد.

منطق رادار مدل تعالی سازمانی مشتمل بر 4 عنصر نتايج، رويكرد، جاري سازي، ارزيابي و اصلاح مي باشد.