محصولات

اكستركت سنگين

اكستركت سنگين

اكستركت سنگين

اكستركت سنگين

Viscosity 100º C

Density 15º C

Flash point, ºC

RI at 70º C

35 min 1.050 200 - 230 1.5600

 

نتیجه ای یافت نشد!

نظر خود را در رابطه با این موضوع به اشتراک بگذارید