محصولات

اسلك وكس سبك

اسلك وكس سبك

اسلك وكس سبك

اسلك وكس سبك

Specification

Kinematic viscosity at 100 ˚C

Oil content%wt

Melting point, ˚C

max(Color)

Method ASTM D445 ASTM D721 ASTM D87 ASTM D1500
Value 3-6 3-8 55-60 0.5-3
 

 

نتیجه ای یافت نشد!

نظر خود را در رابطه با این موضوع به اشتراک بگذارید