لیست مزایده و مناقصه ها

فروش ديگ بخار (بويلر)

شركت نفت پارس در نظردارد دو دستگاه ديگ بخار مستعمل خارجي خود را با نام‌هاي تجاريB&W 30 تن و گيرولا 22 تن را با تجهيزات متعلقه از طريق مزايده عمومي بفروش برساند

فروش ديگ بخار (بويلر)

شركت نفت پارس در نظردارد دو دستگاه ديگ بخار مستعمل خارجي خود را با نام‌هاي تجاريB&W 30 تن و گيرولا 22 تن را با تجهيزات متعلقه از طريق مزايده عمومي بفروش برساند. لذا از متقاضيان محترم دعوت بعمل ميآورد از تاريخ نشر آگهي به مدت 7 روز كاري در ساعات اداري به غير از ايام  تعطيل جهت بازديد و دريافت فرمها و اسناد شركت در مزايده به نشاني پالايشگاه اين شركت واقع در كيلومتر 22 جاده  مخصوص كرج واحد فروش ضايعات مراجعه نمايند. ضمناً يادآور ميشود آخرين مهلت تحويل اسناد شركت در مزايده مورخ 97/03/07 مي باشد