لیست مزایده و مناقصه ها

واگذاری خدمات ایاب و ذهاب پرسنل پالایشگاه

موضوع مناقصه:

انجام سرویس ایاب و ذهاب کارکنان پالایشگاه کارفرما با استفاده از مینی بوس های دارای شرایط مذکور در شرایط و ساعات و مسیرهای مدنظر کارفرما (شرح مسیرها، ساعات، و دیگر موارد در شرایط خصوصی قید شده است)

محل انجام موضوع مناقصه: پالایشگاه نفت پارس به نشانی کیلومتر 22 جاده مخصوص کرج

کارفرما(مناقصه گزار): شرکت نفت پارس

دستگاه نظارت: معانت اداری و توسعه منابع انسانی

مدت اجرای موضوع مناقصه: یک سال تمام شمسی

سپرده شرکت درمناقصه :.......

واگذاری خدمات ایاب و ذهاب پرسنل پالایشگاه

فایل پیوست میباشد.