لیست مزایده و مناقصه ها

واگذاری تامین ظروف 20 لیتری پلاستیکی مکعبی بادی و ...

موضوع مناقصه : واگذاری عملیات تامین ظروف پلاستیکی بیست لیتری مکعبی بادی و بیست لیتری مقطع گرد تزریقی در ابعاد و مشخصات فنی معین که از طریق مناقصه گزار به شرح آتی تعیین می گردد .

واگذاری تامین ظروف 20 لیتری پلاستیکی مکعبی بادی و ...

کارفرما (مناقصه گزار): شرکت نفت پارس

دستگاه نظارت: کنترل کیفیت

مدت اجرای موضوع مناقصه: یک سال تمام

سپرده شرکت در مناقصه....

 

اسناد مناقصه پیوست میباشد.