لیست مزایده و مناقصه ها

ساخت 8 دستگاه مخزن ذخیره در قالب EPC

موضوع مناقصه: ساخت 8 دستگاه مخزن ذخیره در قالب EPC

محل تحویل محصولات: پالایشگاه نفت پارس به نشانی تهران کیلومتر 22 جاده مخصوص کرج

کارفرما( مناقصه گزار ): شرکت نفت پارس

دستگاه نظارت: معاونت عملیات

مدت اجرای موضوع مناقصه: دوازده ماه

سپرده شرکت در مناقصه ....

ساخت 8 دستگاه مخزن ذخیره در قالب EPC

اسناد مناقصه پیوست میباشد.