لیست مزایده و مناقصه ها

انتخاب پیمانکار امور ترخیص و ارسال اجناس صادراتی

موضوع مناقصه:

انجام کلیه امور مربوط به صادرات از قبیل انجام امور تشریفات گمرک اداره بنادر و دریانوردی و اداره استاندارد در گمرک شهید رجایی بندرعباس با رعایت قانون امور گمرکی و مقررات صادرات و واردات وفق آیین نامه های اجرایی آنها از کلیه گمرکات کشور

انتخاب پیمانکار امور ترخیص و ارسال اجناس صادراتی

 

کارفرما (مناقصه گزار): شرکت نفت پارس

دستگاه نظارت: واحد صادرات شرکت نفت پارس

مدت اجرای موضوع مناقصه: یکسال تمام شمسی

سپرده شرکت در مناقصه .....