لیست مزایده و مناقصه ها

بارزنی محصولات با بسته بندی چیلیک،کارتن، سطل و بشکه

انجام عملیات بارگیری محصولات با بسته بندی کارتن، چیلیک،سطل، بشکه و همچنین تخلیه محصولات برگشتی یا بسته بندی های فوق الذکر مطابق شرح خدمات مندرج در این مناقصه

بارزنی محصولات با بسته بندی چیلیک،کارتن، سطل و بشکه

محل انجام موضوع مناقصه: پالایشگاه نفت پارس به نشانی کیلومتر 22 جاده مخصوص کرج

کارفرما(مناقصه گر): شرکت نفت پارس

دستگاه نظارت: معاونت عملیات

مدت اجرای موضوع مناقصه: یکسال

سپرده شرکت در ماقصه....

 

اسناد مناقصه پیوست میباشد.