لیست مزایده و مناقصه ها

نصب و راه اندازی یک دستگاه بویلر 35 تنی و تجهیزات مربوطه در قالب EPCC

موضوع مناقصه : تامین، نصب و راه اندازی یک دستگاه بویلر 35 تنی و تجهیزات مربوطه در قالب EPCC

محل تحویل محصولات: پالایشگاه نفت پارس به نشانی تهران کیلومتر 22 جاده مخصوص کرج

کارفرما(مناقصه گزار): شرکت نفت پارس

دستگاه نظارت: معاونت عملیات

مدت اجرای موضوع مناقصه: 12 ماده

سپرده شرکت در مناقصه.....

نصب و راه اندازی یک دستگاه بویلر 35 تنی و تجهیزات مربوطه در قالب EPCC

اسناد مناقصه پیوست میباشد