لیست مزایده و مناقصه ها

واگذاری عملیات حمل لوبکات و آیزوریسایکل از مبدا پالایشگاه تهران به مقصد پالایشگاه نفت پارس

مبدا بارگیری: پالایشگاه نفت تهران

مقصد حمل محصولات: پالایشگاه نفت پارس به نشانی تهران کیلومتر 22 جاده مخصوص کرج

کارفرما(مناقصه گزار):شرکت نفت پارس

دستگاه نظارت: معاونت بازرگانی

مدت اجرای موضوع مناقصه: یکسال تمام شمسی

سپرده شرکت در مناقصه .....

 

واگذاری عملیات حمل لوبکات و آیزوریسایکل از مبدا پالایشگاه تهران به مقصد پالایشگاه نفت پارس

اسناد مناقصه پیوست میباشد