لیست مزایده و مناقصه ها

حمل لوبکات و آیزورسایکل از مبدا پالایشگاه بندرعباس

واگذاری عملیات حمل لوبکات و آیزورسایکل از مبدا پالایشگاه بندرعباس به مقصد پالایشگاه نفت پارس

حمل لوبکات و آیزورسایکل از مبدا پالایشگاه بندرعباس
مبداء بارگیری: پالایشگاه نفت بندرعباس
مقصد تخلیه: پالایشگاه نفت پارس به نشاني تهران كيلومتر 22 جاده مخصوص كرج
کارفرما (مناقصه گزار): شرکت نفت پارس
 دستگاه نظارت: معاونت بازرگاني
 مدت اجرای موضوع مناقصه: یكسال تمام شمسي

سپرده شركت در مناقصه....