لیست مزایده و مناقصه ها

تهیه و تولید پالت

واگذاری عملیات تهیه و تولید پالت در سایزها و مشخصات فنی مشخص و تعداد معین در شرح پیمان

  • کارفرما (مناقصه گزار) : شرکت نفت پارس
  • دستگاه نظارت : کنترل کیفیت
  • مدت اجرای موضوع مناقصه : یکسال تمام شمسی
  • سپرده شرکت در مناقصه
تهیه و تولید پالت