لیست مزایده و مناقصه ها

مزایده عمومی اقلام شیمیایی

محل استقرار رویت مورد مزایده: تهران کیلومتر 22 جاده مخصوص کرج-پالایشگاه نفت پارس

مزایده عمومی اقلام شیمیایی

اسناد مناقصه پیوست میباشد.