حجم مورد نیاز همراه با فیلتر روغن جهت استفاده اچ سی کراس 3/5 لیتر
حجم مورد نیاز سیال خنک کننده جهت استفاده اچ سی کراس 4 لیتر
حجم مورد نیاز روغن گیربکس جهت استفاده اچ سی کراس 2 لیتر
حجم مورد نیاز روغن هیدرولیک جهت استفاده اچ سی کراس 1 لیتر