حجم مورد نیاز همراه با فیلتر روغن جهت استفاده تندر پیکاپ 4/8 لیتر
حجم مورد نیاز سیال خنک کننده جهت استفاده تندر پیکاپ 5 لیتر
حجم مورد نیاز روغن گیربکس جهت استفاده تندر پیکاپ 2/5 لیتر
حجم مورد نیاز روغن هیدرولیک جهت استفاده تندر پیکاپ 0/8 لیتر