حجم مورد نیاز همراه با فیلتر روغن جهت استفاده روا 4/5 لیتر
حجم مورد نیاز سیال خنک کننده جهت استفاده روا 6/6 لیتر
حجم مورد نیاز روغن گیربکس جهت استفاده روا 2/4 لیتر
حجم مورد نیاز روغن هیدرولیک جهت استفاده روا 0/5 لیتر