حجم مورد نیاز همراه با فیلتر روغن جهت استفاده دنا پلاس توربو 4/9 لیتر
حجم مورد نیاز سیال خنک کننده جهت استفاده دنا پلاس توربو 7/5 لیتر
حجم مورد نیاز روغن گیربکس جهت استفاده دنا پلاس توربو 1/9 لیتر
حجم مورد نیاز روغن هیدرولیک جهت استفاده دنا پلاس توربو 1/2 لیتر