حجم مورد نیاز همراه با فیلتر روغن جهت استفاده سمند LX -EF7 4/7 لیتر
حجم مورد نیاز سیال خنک کننده جهت استفاده سمند LX -EF7 7/4 لیتر
حجم مورد نیاز روغن گیربکس جهت استفاده سمند LX -EF7 1/9 لیتر
حجم مورد نیاز روغن هیدرولیک جهت استفاده سمند LX -EF7 1/2 لیتر